background

مرکز دانلود شرکت رهیاب پیام گستران

ویروس کووید-19

شرکت رهیاب پیام گستران

١٩ فروردین ماه ١٣٩٩

دانلود
portfolio img

کاتالوگ گروه رهیاب

شرکت رهیاب پیام گستران

١١ مهر ماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img

شهر هوشمند

اندیشگاه ١٨ مردادماه ١٣٩٧

شهریورماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img

هم اندیشی

اندیشگاه ١٨ مردادماه ١٣٩٧

٢٤ شهریورماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img

Push To Talk

اندیشگاه ١٨ مردادماه ١٣٩٧

٢٤ شهریورماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img

مدلسازی داده کاوی

اندیشگاه ١٨ مردادماه ١٣٩٧

٢٤ شهریورماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img

آتروان

اندیشگاه ١٨ مردادماه ١٣٩٧

٢٤ شهریورماه ١٣٩٧

دانلود
portfolio img