معرفی جنوماتک

هيچ تحقیق یا آزمایشی دقیق تر از بررسی اطلاعات DNA شما روش درست و سالم زندگي كردنتان را نميتواند به شما بگويد. بر اساس بررسی اطلاعات DNA، ما به شما یک برنامه شخصي طراحی شده می دهیم که شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود در رسیدن به سلامت و حفظ آن یا بهبود چشمگیر شیوه زندگی میرساند. به تمامی دي ان اي کـه درون هـر سـلول وجـود دارد ژنـوم گفتـه میشـود. ژن هـا قسـمتی از ژنـوم هسـتند کـه کـد دسـتور سـاخت پـروتئین هـا را در بـر دارنـد.

تفـاوت بـین ژنـوم مـا انسـانها بسـیار انـدك اسـت. ولـی همـین تفاوتهـاي خیلـی کوچـک مسـؤول تمـامی تفاوتهاي بزرگ ما انسـانها اسـت. هر دو انسان ٩٩٫٩ درصد ژنـوم یکسـان دارنـد. بـا ایـن حـال همـان ٠٫١ درصـد تفـاوت چیزیسـت کـه مـا را در نـوع خـود یکتـا میکنـد. تفاوتهـایی از نـوع مشخصـات ظـاهري، شخصـیت، و ریسـک بیمـاري هـا بـر عهـده ي همـین ٠٫١ درصـد تفـاوت اسـت کـه حـدود ٤ میلیـون نـوع مشـخص از تفـاوت ژنتیکـی را شـامل می شود.

بـه هـر نـوع مشـخص از ایـن تفـاوت هـاي کوچـک ژنوتیـپ گفتـه می شود. ژنوتیپ یابی به مشخص کردن نـوع ایـن تفـاوت هـا در ژنـوم یـک فـرد گفتـه مـی شـود. برخی از این اطلاعـات گـاهی بسـیار مهـم هسـتند. مـثلا میتـوان از ایـن طریـق احتمال ابتلا به برخي بيماري ها با ريشه ژنتيك را مشخص كرد.


    اهداف و روش کار:

  • رسیدن به جامعه اي با سلامت پایدار بر پایه علم ژنتیک.
  • ارائه بسته هایی بر اساس خروجی های آزمایش ژنتیک برای دستیابی به سلامت عمومی, بهبود کیفیت زندگی و در نهایت تحقق هدف پزشکی شخصی.