اندیشگاه چهارم - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اندیشگاه‌ها از جمله رخدادهایی هستند که نقش مهمی در روند رشد و توسعه کشورها دارند. اندیشکده، اندیشگاه، مرکز مطالعات استراتژیک، مخزن فکری، کارخانه‌های فکر، کارخانه‌های مغز و کارخانه‌های ایده برخی از عباراتی است که برای این نوع سازمان‌ها در ادبیات فارسی استفاده شده است. در رهیاب پیام گستران، اندیشگاه، رخدادی یک یا دو روزه است که در آن افراد و اجزای متعدد با اندیشه ورزی و گفتمان نسبت به تحلیل کسب و کاری و ارائه راهبرد و راهکار در خصوص چالش های مرتبط، برگزار می شود.

  • موضوع نشست
    معرفی آموزال، دنگی پال، هلثیوم، بهزی و برگزاری چندین کارگاه
  • سخنرانان
    آقایان/خانم ها: واقف زاده، موذن، مرتضوی، اسلامی
  • تاریخ
    ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - گالری تصاویر

موضوع اندیشگاه، موضوع تازه‌ای نیست اما نقش ارزشمند آن در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر مثبت آن در توسعه و ارتقای سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های ارایه دهنده خدمات به قشرهای متفاوت جامعه، باعث شده است که این تشکیلات غیر‌ ساختارمند گذشته، امروزه جایگاهی در ساختار سازمان‌ها پیدا کند. یکی از عادت‌‌های بد، عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل است که راه برون رفت از این سیکل معیوب، نهادینه سازی الگوی عمل مبتنی بر معرفت است.

دانلود مقالات

آموزال

معرفی سامانه مهارت آموزی آنلاین آموزال

دنگی پال‌

معرفی شبکه اجتماعی مالی و کیف پول دنگی پال توسط آقای اسلامی

بهزی

معرفی اپلیکیشن خودمراقبتی و پشتیبانی از بیمار بهزی