سامانه های پیامکی رهیاب

سامانه NewSMSHome
سامانه SmsOnline
سامانه SmsHome
سامانه 1000
سامانه 50001

نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی

حداقل تعداد ارسال نرخ ارسال هر پیامک (ریال)
کمتر از ۵۰,۰۰۰ ١١٠
بین ۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ ١٠٧
بیشتر از ۵۰۰,۰۰۰ ١٠۵

جدول نرخ فروش نرم افزار

نام نرم افزار قیمت نرم افزار(ریال) هرینه تمدید(سالیانه)(ریال)
SMS Agent ٨,٤۰۰,۰۰۰ ۱,٨۰۰,۰۰۰
SMS Plus ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
SMS Online ۲,٤۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
SMS Home ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
Web Service ۱,٨۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
به قیمت های فوق ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد.

قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۰۴/۰۱ معتبر می باشد.

خطوط پیامکی رهیاب

جدول نرخ فروش شماره های انحصاری تلفن ثابت

ردیف تعداد ارقام قیمت مشتری عام (ریال) قیمت نماینده (ریال)
فروش تمدید سالیانه
فروش تمدید سالیانه
١ ۳
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
٢ ۴
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
٣ ۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴ ۸
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

جدول نرخ فروش شماره های انحصاری ۵۰۰۰۱ , ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام قیمت مشتری عام (ریال) قیمت نماینده (ریال)
فروش تمدید سالیانه
فروش تمدید سالیانه
١ ۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
٢ ۹
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
٣ ۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۴ ۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۵ ۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۶ ۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
٧ ۱۴
۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
٨ ۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
به قیمت های فوق ۹% ارزش افزوده اضافه و دریافت می گردد.

قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۰۴/۰۱ معتبر می باشد.

تعرفه خرید پیامک رهیاب

تعرفه خرید اعتبار ارسال پیامک برای مشتریان

ردیف کد تعرفه تعداد پیامک تعرفه پایه بر مبنای ۵۰۰۰۱ (ریال) فارسی غیر همراه اول(ریال) خط ۱۰۰۰ (ریال) خط ثابت (ریال)
۱ RS-8 خرید تا ۴۹,۹۹۹ پیامک ١٣٠ ۱۱۵ ۱۴۰ ۱۴۰
۲ RS-7 خرید از ۵۰,۰۰۰ تا ۴۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۲۰ ۱۱۵ ١٣٠ ١٣٠
۳ RS-6 خرید از ۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۲۵
۴ RS-5 خرید از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۵ RS-4 خرید از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱٠٨ ۱۱۰ ۱۱۸ ۱۱۸
۶ RS-3 خرید از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۷ ۱۱۷
٧ RS-2 خرید از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۱۶
٨ RS-1 خرید بیشتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ پیامک ۱۰۲ ۱۱۰ ۱۱۵ ۱۱۵
به قیمت های فوق ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد.

فرم ها و تعهد نامه ها

فرم الکترونیکی ثبت سرشماره
فرم مدارک احراز هویت نمایندگان
فرم ثبت تلفن ثابت
فرم ارائه اطلاعات سرشماره ها
فرم تعهد نامه خطوط خدماتی۵۰۰۰۱(نمایندگان)
فرم تعهدنامه خطوط خدماتی۵۰۰۰۱(مشتریان)
فرم تعهدنامه ۲۱