سامانه‌ها و خدمات پیامکی رهیاب پیام گستران

شرکت رهیاب پیام گستران مجری پیام کوتاه (SMS) با پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹در سراسر ایران است که با چندین سال سابقه فعالیت از سال ۱۳۸۴ در حوزه موبایل و پروژه های خدمات ارزش افزوده در سراسر کشور عزیزمان آن را ارئه می نماید. این شرکت مفتخر است در حوزه تخصصی ارسال و دریافت انبوه چه به صورت کاربردی و تبلیغاتی در تمام عرصه های اطلاع یابی و اطلاع رسانی به سازمان ها و مراکز و همچنین شهروندان از طریق انواع نرم افزارها، ارائه خدمات نماید.

خدمات تخصصی ارسال و دریافت انبوه (پنل پیامک، پنل پیام کوتاه، سامانه نمایندگی) چه به صورت کاربردی و تبلیغاتی در تمام عرصه های اطلاع یابی و اطلاع رسانی به سازمان ها و مراکز و همچنین شهروندان از طریق انواع نرم افزارها و همچنین در تمامی زمینه های تبلیغات پیامکی نرم افزار اختصاصی بخشی از خدماتی است که توسط پنل های پیامکی رهیاب پیام گستران توسعه داده شده است و در اختیار مشتریان عزیز قرار دارد. این شرکت جهت افزایش گستره خود با ارائه خدمات جامع آماده همکاری با نمایندگان در سراسر ایران می باشد.

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

نرخ فروش نرم افزار
نام نرم افزار قیمت نرم افزار(ریال) هرینه تمدید(سالیانه)(ریال)
SMS Agent ٨,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
SMS Plus ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
SMS Online ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
SMS Home ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
Web Service ۱,٨۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی
حداقل تعداد ارسال نرخ ارسال هر پیامک (ریال)
کمتر از ۵۰,۰۰۰ ١۶۰
بین ۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ ١۵۵
بیشتر از ۵۰۰,۰۰۰ ١۵۰
جدول نرخ فروش شماره های انحصاری ۵۰۰۰۱, ۵۰۰۰۹ (سفارشی)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیف تعداد ارقام قیمت مشتری عام (ریال) قیمت نماینده (ریال)
فروش تمدید سالیانه
فروش تمدید سالیانه
١ ۶
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٢ ۷
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٣ ۸
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
۴ ۹
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰
۵ ۱۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
۶ ۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
٧ ۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
٨ ۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۹ ۱۴
۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
۱۰ ۱۵
۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
جدول نرخ فروش شماره های انحصاری ۵۰۰۰۱, ۵۰۰۰۹ (غیر سفارشی)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیف تعداد ارقام قیمت مشتری عام (ریال) قیمت نماینده (ریال)
فروش تمدید سالیانه
فروش تمدید سالیانه
١ ۶
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٢ ۷
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٣ ۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۴ ۹
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۵ ۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۶ ۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
٧ ۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
٨ ۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴
۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱۰ ۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
جدول نرخ فروش شماره های انحصاری تلفن ثابت (۰۲۱)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیف تعداد ارقام قیمت مشتری عام (ریال) قیمت نماینده (ریال)
فروش تمدید سالیانه
فروش تمدید سالیانه
١ ۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
٢ ۴
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
٣ ۵
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۴ ۸
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
تعرفه خرید اعتبار ارسال پیامک برای مشتریان

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیف کد تعرفه تعداد پیامک تعرفه پایه بر مبنای ۵۰۰۰۱ (ریال) فارسی غیر همراه اول(ریال) خط ۱۰۰۰ (ریال) خط ثابت (ریال)
۱ RS-8 خرید تا ۴۹,۹۹۹ پیامک ١۶٠ ۱۴۵ ۱۷۰ ۱۷۰
۲ RS-7 خرید از ۵۰,۰۰۰ تا ۴۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۵۵ ۱۴۵ ١۶۵ ١۶۵
۳ RS-6 خرید از ۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۵۰ ۱۴۵ ۱۶۰ ۱۶۰
۴ RS-5 خرید از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۴۵ ۱۴۰ ۱۵۵ ۱۵۵
۵ RS-4 خرید از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۴۳ ۱۴۰ ۱۵۳ ۱۵۳
۶ RS-3 خرید از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۵۰
٧ RS-2 خرید از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ پیامک ۱۳۷ ۱۴۰ ۱۴۷ ۱۴۷
٨ RS-1 خرید بیشتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ پیامک ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۴۵ ۱۴۵

فرم ها و تعهدنامه‌ها

برای استفاده از سرویس ها و خدمات پیامکی رهیاب پیام گستران، بسته به نوع خدمت، لازم است یک یا چند فرم زیر را پس از هماهنگی با واحد فروش و یا واحد پشتیبانی، دانلود کرده و پس از تکمیل برای واحد مربوطه ارسال نمایید.

فرم الکترونیکی ثبت سرشماره

فرم مدارک احراز هویت نمایندگان

فرم ثبت تلفن ثابت

فرم ارائه اطلاعات سرشماره ها

فرم تعهد نامه خطوط خدماتی ۵۰۰۰۱

برای نمایندگان عزیز فروش

فرم تعهدنامه خطوط خدماتی۵۰۰۰۱

برای مشتریان عزیز

فرم تعهدنامه ۲۱